Algemene voorwaarden

For English, see below

Inschrijven? – Stuur mij een mailtje met daarin het verzoek jou te bellen. We kijken dan samen wat jou het beste past.

Tussentijds instromen – Geen probleem zolang er plaats is in het rooster. Het cursusgeld wordt uiteraard naar rato bepaald.

Betaling – Betaling gaat altijd vooraf. Termijnen kunnen we inrichten precies zoals jij dit fijn vindt. Je lessen starten zodra de startfactuur (of Ideal betaling) bij mij is ontvangen.

Wat gebeurt er wanneer ik (docent) ziek of verhinderd ben? – De gemiste les proberen we ergens in de rest van de cursusperiode in te halen. Mocht dit om de een of andere reden niet lukken, dan krijg je restitutie over de gemiste lessen. Restitutie ontvang je aan het einde van de cursusperiode. Deze hoef je niet zelf aan te vragen.

En wat wanneer jij (cursist) een keer niet kunt? – Kun je niet op je afgesproken dag? Overleg dit dan zo vroeg mogelijk met mij. Ik wil hier soepel mee om gaan, maar toch kan dit met een vol lesrooster uitdagend zijn (zeker wanneer dit vaker voorkomt). Daarom stel ik in principe; dat je een les kunt afzeggen en inhalen mits de afzegging minimaal 24 uur van te voren wordt doorgegeven, met een maximum van twee keer per jaar. Overige gemiste lessen kunnen niet op basis van principe worden ingehaald, en geven niet zonder meer recht op restitutie.

Lessenkaart – Een lessenkaart is alleen binnen het cursusjaar van aanschaf geldig. Niet gebruikte lessen komen aan het einde van het cursusjaar te vervallen.

Opzegging – Een jaarabonnementen kun je te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken. Het eventueel ’teveel’ vooruit betaalde bedrag zal ik met je verrekenen.

Reductieregelingen/ondersteuning – Onder bepaalde voorwaarden kun je voor een financiële ondersteuning in aanmerking komen. Je dient daarvoor zelf een aanvraag te doen bij een van de volgende fondsen:
Kinderen (4 t/m 17):  https://www.leergeld.nl/eindhoven/doe-een-aanvraag/
Volwassenen: https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/eindhoven

English:

Wish to enrol? – Send me an email with the request to give you a call. Together we’ll see what suits you best.

Interim enrolment – No problem as long as there is room in the schedule. The fee for the course is determined pro rata.

Payment – Payment is always in advance. Payment in one go of course has my administrative preference. But if this is difficult for you, then payment in 4 or 10 installments are also possible. Your lessons start as soon as the starting invoice (or Ideal payment) has been received by me.

What happens if I (teacher) am ill or unable to attend? – I’ll try to make up for the missed lesson somewhere during the rest of the course period. But if for some reason this does not fit, you will receive a refund for the missed lessons. You will receive a refund at the end of the course period. You do not have to request this yourself.

And what if you (student) are unable to attend? – Are you unable to make it on your appointed day? Please let me know as early as possible. I want to deal with this smoothly, but this can still be challenging with a full class schedule (especially when this happens more often). That’s why I say by principle; you can cancel and make up for a lesson provided that the cancellation is communicated at least 24 hours in advance, with a maximum of two times per year. Other missed lessons cannot be made up on the basis of principle, and do not automatically entitle you to a refund.

Lesson card – A lesson card is only valid within the academic year of purchase. Unused lessons will expire at the end of the academic year.

Cancellation – You can cancel an annual subscription at any time with a notice period of one month. I will settle any amount ‘paid to much’ in advance with you.

Reduction schemes/support – You may be eligible for financial support under certain conditions. You then must apply for this yourself to one of the following funds:
Children (4 t/m 17):  https://www.leergeld.nl/eindhoven/doe-een-aanvraag/
Adults: https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/eindhoven


KvK – 89990048
btw-id – NL004778725B87